WYMIAR, ZASADY I FORMY ODBYWANIA PRAKTYK

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne) w wymiarze 480 godzin realizowane są w II, III i IV semestrze, którym przypisano łącznie 18 punktów ECTS. Celem praktyk zawodowych jest doskonalenie zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Praktyki umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w podmiotach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Program studiów obejmuje realizację następujących praktyk zawodowych:

1. Praktyka zawodowa w jednostkach zarządzania kryzysowego II semestr (4 tygodnie, tj. 160 godzin):

  • Wydziały Zarzadzania szczebla wojewódzkiego i/lub powiatowego i/lub miejskiego, i/lub gminnego – 4 tygodnie (4 tygodnie tj. 160 godz.)

2. Praktyka zawodowa w III semestrze (4 tygodnie tj. 160 godzin):

  • Policja – (2 tygodnie tj. 80 godz.)
  • Straż Pożarna – (2 tygodnie tj. 80 godz.)

3. Praktyka zawodowa w IV semestrze (4 tygodnie tj. 160 godzin):

  • Straż Graniczna – (2 tygodnie tj. 80 godz.)
  • Policja – (2 tygodnie tj. 80 godz.)

PLAN PRAKTYK

lp.jpg

Miejsce odbywania praktyk:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbywają praktykę zawodową w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym tj. w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego i gminnego.

Studenci odbywają praktyki w podmiotach związanych z bezpieczeństwem, z którymi Uczelnia zawiera stosowne porozumienia. Na podstawie zawartych corocznie porozumień Uczelnia kieruje studentów na praktyki określając okres odbywania praktyk zawodowych jej cele, zadania oraz obowiązki studenta. Porozumienie określa zobowiązania Uczelni odnośnie organizacji kształcenia praktycznego w tym harmonogramy praktyk zgodnie z treściami programowymi wynikającymi z planu studiów na danym roku.