Praktyki

Praktyki obejmują 270 godzin w ciągu całego toku studiów pracy z bezpośrednim udziałem nauczyciela

 • (w tym: 30 godzin praktyk zawodowych (pedagogicznych)
 • + 120 godzin praktyk pedagogicznych
 • + 120 godzin praktyk diagnostyczno-terapeutycznych)
 • oraz łącznie 110 godzin pracy samodzielnej pracy studenta.
 • W sumie praktyki obejmują 380 godzin.
 • Łączna liczba punktów ECTS – 15 pkt.
 • Student w trakcie odbywania praktyki jest zobowiązany do przeprowadzenia łącznie min. 22 godzin zajęć.

Miejsca odbywania praktyk

Praktyka zawodowa (pedagogiczna), zawarta w module B.3 (30 godzin), odbywa się w:szkołach podstawowych, w tym:

 • specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, przy pedagogu, logopedzie, świetlicach, świetlicachsocjoterapeutycznych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty); poradniach psychologiczno pedagogicznych.

Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne, takie jak:

 • odróżnianie zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy od normy językowej;
 • określanie etiologii wybranych zaburzeń mowy;
 • diagnozowanie i klasyfikowanie różnych zaburzeń mowy;
 • ocenianie poziomu rozwoju mowy;prognozowanie rozwoju zaburzenia mowy;organizowanie działań profilaktycznych;
 • stymulowanie rozwoju mowy, który jest opóźniony lub został zahamowany;
 • opanowanie różnych programów, metod i technik terapeutycznych;
 • opanowanie zasad emisji i higieny głosu;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie komunikacji językowej dlarodziców/opiekunów/nauczycieli dzieci z zaburzeniami mowy