Praktyki

Integralną częścią obowiązującego programu studiów na kierunku praca socjalna są praktyki zawodowe. Celem praktyk jest zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem w odniesieniu do różnych problemów i zbiorowości społecznych oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania wybranych instytucji i organizacji.


Wymiar praktyk na studiach pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna: 960 godzin - 180 pkt. ECTS.

  • Praktyka wstępna – (realizacja II rok studiów, semestr III). Wstępne rozpoznanie roli i zadań pracownika socjalnego, uczenie kontaktu i komunikacji z klientem. Indywidualna praca z przypadkiem. Praca z dziećmi, z młodzieżą z problemami społecznymi, z rodziną problemową. Miejsca praktyk: ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy dziennego wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, instytucje działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, oratoria, zespoły charytatywne, hospicja, kuratela rodzinna, zakłady karne, placówki resocjalizacyjne, asystenci rodzin
  • Gmina jako podstawowa instytucja pracy socjalnej – (realizacja II rok, semestr IV). Poznanie pracy socjalnej i zadań pracownika socjalnego w perspektywie gminy. Diagnoza i monitoring problemów socjalnych w gminie. Rola mediów w rozpoznawaniu i łagodzeniu problemów socjalnych. Praca socjalna a aktywność społeczno-kulturalna i obywatelska w gminie. Miejsca praktyk: ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy, rada gminy, komisje samorządowe, organizacje pozarządowe, lokalne media.
  • Główne instytucje pomocy społecznej - (realizacja III rok, semestr V). Poznanie podstawowych instytucji, zadań pracowników socjalnych, prawa, finansów, administracji. Trudności i sprzeczności interesów, ról i wartości w pracy socjalnej. Miejsca pracy: GOPS, MOPS, PCPR, ŚDŚ, świetlice socjoterapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej ośrodki interwencji kryzysowej, centra integracji, ewentualnie inne instytucje socjalne.

Wymiar praktyk na studiach drugiego o stopnia na kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania: 504 godzin - 120 pkt. ECTS.

Praktyki zawodowe to praktyki specjalistyczne, grupowe, krajowe, realizowane w I,II oraz III semestrze studiów m.in. w następujących placówkach:

MOPS –Zagórz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ŚDS- Zagórz Środowiskowy Dom Samopomocy
GOPS- Besko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS – Zarszyn Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
CIS – Sanok Centrum Integracji Społecznej
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Sanoku
GOPS –Sanok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku
Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku
PCPR – Ustrzyki Dolne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PCPR – Lesko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PCPR – Sanok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie