Podpisanie porozumienia z Zakładem Karnym w Łupkowie

28.05.2021 Kategoria: Zakład Pracy Socjalnej

W Sali Senackiej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Łupkowie, a sanocką Uczelnią. Porozumienie z ramienia Zakładu Karnego i Uczelni podpisali ppłk Janusz Wańcowiat – Dyrektor Zakładu oraz dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni.

Celem porozumienia jest wzajemna współpraca w realizacji celów Zakładu Karnego w Łupkowie związanych prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym w szczególności działalności kulturalno – oświatowej i sportowej oraz realizacji celów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i naukowej.

Uczestnictwo Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, w realizacji porozumienia ma na celu wsparcie oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych przez administrację Zakładu Karnego w Łupkowie wobec osób pozbawionych wolności w zakresie ich readaptacji społecznej poprzez podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska patologii, przestępczościi wykluczenia społecznego, a także kształtowania u osób pozbawionych wolności postaw prospołecznych, rozwoju osobowości, rozwijania i modelowania talentów i umiejętności. Natomiast udział w porozumieniu Zakładu Karnego w Łupkowie ma na celu umożliwienie praktycznej realizacji przez kadrę i studentów Uczelni koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w pedagogice, pracy socjalnej resocjalizacji i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Galeria zdjęć

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl