Cel studiów

Praca Socjalna jako kierunek studiów jest odpowiedzią na konieczność przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji..
Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna jest przygotowanie kadry do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Akcent jest położony na zdobycie praktycznych umiejętności, kształconych szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami.
Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników służb społecznych dysponujących pogłębioną wiedzą i umiejętnościami z zakresu wszechstronnie rozumianej pracy socjalnej, funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz zarządzania i organizacji w instytucjach pomocy społecznej, którą będą mogli wykorzystywać w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Charakterystyka profilu absolwenta:

Absolwent studiów Praca socjalna posiada wiedzę z zakresu pracy socjalnej, obejmującą współczesne teorie i nowe tendencje w metodologii pracy socjalnej, która umożliwia pogłębione zrozumienie specyfiki pracy socjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami. Zna teorie wyjaśniające znaczenie kontekstu społeczno-ekonomicznego dla indywidualnych i grupowych zachowań ludzkich.
Absolwent kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania będzie posiadał umiejętności przydatne do realizacji zadań pracownika socjalnego oraz menedżera podmiotów związanych z sektorem pomocy społecznej. Potrafi rozwiązywać problemy społeczne, interpretować zjawiska demografii społecznej, przeprowadzać badania opinii społecznej, skutecznie przeprowadzać interwencje i podejmować działania zapobiegające zjawiskom patologicznym i marginalizującym.
Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie posiadał następujące kompetencje:
• szeroką wiedzę teoretyczną umożliwiającą właściwą interpretację zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych;
• umiejętność stawiania diagnozy i konstruowania prognozy dotyczącej jednostek, grup, społeczności
• umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów społecznych
• umiejętność właściwego nawiązywania kontaktu będącego podstawą pracy z drugim człowiekiem;
• umiejętność współpracy z instytucjami środowiska lokalnego;
• predyspozycje do podejmowania samokształcenia i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Absolwent studiów drugiego stopnia będzie posiadał szereg kompetencji społecznych m.in. w zakresie:

• rozmienia potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
• aktywności w kształtowaniu różnorodnych form działalności społecznej i umiejętności zaktywizowania innych osób
• gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazywania aktywności i podejmowania trudu w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej
• umiejętności współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról, w tym roli przywódcy,
• świadomości występowania dylematów prawnych, etycznych, organizacyjnych w swoim przyszłym środowisku pracy,
• podejmowania i realizacji przedsięwzięć teoretycznych, badawczych, projektowych przy współpracy z innymi osobami oraz tworzenia zespołów
• umiejętności samodzielnego definiowania zadań, ustalania ich hierarchii oraz wyznaczania priorytetów w swojej działalności na różnych polach
• otwartości na przyjmowanie nowych idei i pomysłów oraz ich kreatywnego wykorzystania.

Wśród przedmiotów na pierwszym stopniu wiodącą rolę mają:

• nauki społeczne - filozofia i socjologia
• pedagogika społeczna i specjalna
• psychologia,
• polityka społeczna,
• patologie społeczne,
• poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne i zawodowe,
• teoretyczne podstawy oraz metodyka pracy socjalnej,
• praca socjalna z jednostką, rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym,
• praca socjalna z jednostkami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wśród przedmiotów na drugim stopniu wiodącą rolę mają:

• ekonomia społeczna
• polityka społeczna i gospodarcza
• systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
• interwencja i działania społeczne
• negocjacje i mediacje
• zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej.

Przygotowanie do pracy:

Studia pierwszego stopnia przygotowują do pracy w: placówkach penitencjarnych, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, środowisku domowym podopiecznych, ośrodkach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, instytucjach działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, oddziałach szpitalnych (rehabilitacji leczniczej, geriatrycznych), hospicjach, zakładach opieki leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Absolwenci kierunku Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania mogą podjąć pracę na stanowiskach specjalistycznych, operacyjnych bądź pomocniczych w różnego rodzaju podmiotach związanych z pracą socjalną i pomocą społeczną np. w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów, ośrodkach dla uchodźców, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, zakładach karnych, sanatoriach.