Cel studiów
Celem owych studiów jest przygotowanie do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest profesjonalne wsparcie w ramach pracy socjalnej tj. na rzecz ludzi mających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę: 
1) filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne,
2) przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne,
3) ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów działania służb społecznych,
4) umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

W toku kształcenia położony zostanie nacisk na następujące kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:
- dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych,
- stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa, 
- przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego),
- pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
- kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc - zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym,
- rozwiązywania problemów rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest pomoc socjalna tj. powinien przypadku ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

Wśród przedmiotów wiodącą rolę mają:
- nauki społeczne - filozofia i socjologia,
- pedagogika społeczna, specjalna i pedagogika pracy,
- psychologia,
- polityka społeczna,
- patologie społeczne,
- diagnoza i doradztwo socjalne,
- poradnictwo rodzinne, prawne i socjalne,
- teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodologią,
- praca z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną,
- etyka umożliwiająca zrozumienie społecznej odpowiedzialności rozstrzygania kwestii etycznych w oparciu o aksjologiczny consensus profesji.

Przedmioty psychologiczne i pedagogiczne pozwolą zrozumieć rozwój człowieka - jego zależność od czynników genetycznych i środowiskowych, etapy rozwoju człowieka, wieloaspektowe podejście do problemu starości i starzenia się.

Przygotowanie do pracy
Absolwent będzie przygotowany do pracy: w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Na terenie Sanoka funkcjonuje duża ilość instytucji, które niosą pomoc społeczną mieszkańcom miasta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo im. Brata Alberta, Powiatowa Placówka Socjalizacyjna, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia leczenia uzależnień, Bursa szkolna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Parafialny Zespół Charytatywny "Caritas", PCK -Zarząd Rejonowy, TPD - Koło Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Państwowy Dom Dziecka, Zakład Karny, Wolontariat.

Wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, fachowa opieka nad ludźmi starszymi i chorymi stanie się dużym problemem społecznym. Szpital Publiczny ZOZ w Sanoku przygotował się do rozwiązania tego problemu. Powstaje Centrum Geriatryczno-Rehabilitacyjne, w którym znajdzie się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy /60 łóżek/ i Dom Spokojnej Starości /dla 60 osób/.