KIERUNEK: PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Formy studiów: stacjonarna/niestacjonarna

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.
Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest przygotowany do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności: uczniów zdolnych, uczniów z grup ryzyka rozwoju, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów zaniedbanych środowiskowo,uczniów
pozostających w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.


KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Profil kształcenia: praktyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej absolwent:

1) kieruje się w działaniach dydaktyczno-wychowawczych dobrem każdego dziecka/ucznia oraz poczuciem odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne, a także osobowy, integralny rozwój;
2) ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka;
3) ma szeroką wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi/uczniami oraz budzenie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy;
4) ma wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania;
5) ma umiejętności: personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci/uczniów oraz wykorzystywania w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potocznej wiedzy dziecka/ucznia;
6) ma kompetencje niezbędne do systematycznego doskonalenia jakościwłasnej pracy i skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Możliwości zatrudnienia. Absolwent, który ukończył 5- letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do:

  • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej;
  • podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla kierunku praktycznego, absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do zawodu nauczyciela edukacji elementarnej. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent jest gruntownie przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Nastąpi także pogłębienie języka specjalistycznego na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz co wyrażać się będzie umiejętnością posługiwania się w wyższym stopniu specjalistyczną terminologią w zakresie pedagogiki.