Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przygotowanie kadry do wykonywania zawodu ekonomisty oraz utworzenie możliwości kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym i praktycznym. Trwające trzy lata studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu teoretycznych podstaw mikroekonomii i makroekonomii, narzędzi (szczególnie matematycznych, analiza matematyczna, statystyka, ekonometria) stanowiących bazę zawodowego warsztatu ekonomisty, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty (technologia informacyjna, rachunkowość, analiza ekonomiczna), jak również z innych dyscyplin społecznych, pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (socjologia, zarządzanie, historia myśli ekonomicznej). Ponadto studenci nabywają wiedzę o wielu innych zagadnieniach, co pozwoli im na bardziej świadomy wybór kierunku studiów II stopnia, a osobom chcącym zakończyć naukę na poziomie licencjackim ułatwi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Wiedza ekonomiczna, którą nabywa absolwent tego kierunku, w ramach przedmiotów jest uzupełniana o umiejętności praktyczne nabywane w trakcie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych.
Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwenci są w pełni przygotowani do wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim wykonywania analiz ekonomicznych opartych na solidnej wiedzy ekonomicznej, umiejętnościach stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi. Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, a także w przedsiębiorstwach zagranicznych np. w obszarze Euroregionu Karpaty.
Absolwenci dysponują umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak: gromadzenie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, korzystanie z technik informatycznych. Władają również językami obcymi, co umożliwia im pracę z materiałami i w środowisku międzynarodowym.


Absolwent kierunku ekonomia otrzymuje gruntowną wiedzę obejmującą między innymi:
- ogólną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk społecznych oraz jej powiązaniach z innymi dziedzinami naukowymi,
- teorie ekonomiczne i pojęcia stosowane w naukach ekonomicznych,
- wiedzę z zakresu gospodarki rynkowej, przebiegu procesów globalizacji i integracji,
- wiedzę na temat powiązań pomiędzy podmiotami, instytucjami państwowymi działającymi w przestrzeni gospodarczej kraju oraz decyzji uczestników rynku jako podmiotów działających w strukturach społeczno-gospodarczych,
- znajomość metod statystycznych, technik i narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych w celu opisywania struktur społecznych i procesów zachodzących pomiędzy nimi,
- znajomość zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach, a także narzędzi i metod stosowanych w analizie ekonometrycznej,
- wiedzę dotyczącą podstawowych norm społecznych oraz reguł warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
- istotę przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości.
Ponadto absolwent w wyniku procesu kształcenia nabywa umiejętności m.in. w zakresie:
- obserwowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz dokonywania stosownych ocen,
- dostrzegania zmian w gospodarce oraz wykorzystywania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym,
- posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi wykorzystywanymi w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- podejmowania decyzji ekonomicznych w oparciu o analizę informacji pozyskanych od podmiotów gospodarczych oraz rynku,
- dobierania metod statystycznych i technik analizy ekonomicznej do konkretnych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie i instytucjach społecznych,
- prognozowania procesów i zjawisk społecznych oraz właściwego wykorzystania metod analizy ekonomicznej do oceny działalności podmiotów gospodarczych,
- posługiwania się przepisami prawa z zakresu działalności gospodarczej,
- analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ze względu na ich skutki społeczne, ekonomiczne, prawne, etyczne oraz środowiskowe,
- organizowania pracy własnej i grupy,
- oceniania sposobów zmniejszania ryzyka gospodarczego,
- wykonywania raportów zamierzeń i efektów zaplanowania działań gospodarczych,
- posługiwania się językiem obcym w zakresie ekonomii.
Absolwent kierunku ekonomia posiada także szereg kompetencji społecznych w zakresie:
- rozumienia potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
- wyznaczania kierunku własnego kształcenia,
- prawidłowej oceny ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
- uczestniczenia w opracowaniu projektów gospodarczych oraz myślenia w sposób przedsiębiorczy.


Planowane efekty kształcenia gwarantują absolwentowi posiadanie wiedzy, umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji społecznych w stopniu zapewniającym wywiązywanie się z obowiązków w branżach związanych z ekonomią, polityką gospodarczą, polityką społeczną, sektorem finansowym bądź prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Absolwenci kierunku ekonomia mogą podjąć pracę na stanowiskach specjalistycznych, operacyjnych bądź pomocniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Z pewnością odnajdą się między innymi w takich zawodach jak: menadżer, bankowiec, analityk finansowy, doradca ubezpieczeniowy, przedstawiciel handlowy czy księgowy. Wiele uwagi w trakcie studiów będzie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju Podkarpacia i ziemi sanockiej. Ziemia sanocka to obszar atrakcyjny pod względem turystycznym, ważny ośrodek gospodarczy, geopolitycznie usytuowany w obszarze przygranicznym, na styku z Ukrainą i Słowacją.
Absolwent kierunku ekonomia uzyska kwalifikacje, które dadzą mu możliwość aktywnego udziału w życiu publicznym oraz zdolność efektywnego poruszania się na rynku pracy. Przewidziane są praktyki zawodowe, w trakcie których student będzie mógł poznać sposób funkcjonowania instytucji publicznych oraz organizacji politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym. Studenci będą mieli też możliwość uczestniczenia w działalności naukowej uczelni, w konferencjach naukowych i różnych formach aktywności ukierunkowanej na poznanie teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Sanoka oraz zjawisk zachodzących w regionie m.in. w polityce regionalnej, w kontaktach międzyregionalnych. Studenci zapoznają się także ze strategią rozwoju regionu.
Absolwent uzyska niezbędny zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia z obszaru nauk społecznych.

Specjalność: Ekonomika handlu i sprzedaży:

Absolwenci tej specjalności wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na organizowanie handlu i sprzedaży, kierowanie procesami sprzedaży i nadzorowanie działu handlowego. Dysponują nowoczesną wiedzą na temat podstawowych procesów biznesowych, metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w organizacji handlu i sprzedaży. Posiadają umiejętności rozpoznawania i definiowania problemów decyzyjnych i badawczych, określania potrzeb informacyjnych, analizy informacji marketingowej, rozpoznawania potrzeb nabywców, przygotowywania oferty, komunikowania się z odbiorcami. Posiadają umiejętności podejmowania decyzji w obszarze organizacji handlu i sprzedaży. Są przygotowani do kierowania i pracy w zespołach związanych z działalnością handlową przedsiębiorstwa. Mają świadomość znaczenia i umiejętność wykorzystywania własnej kreatywności i innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia efektywności handlu i sprzedaży.
Absolwenci znajdują głównie zatrudnienie na stanowiskach związanych z obrotem i sprzedażą towarów i usług w różnego typu przedsiębiorstwach oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą pełnić średnie i wyższe funkcje w przedsiębiorstwach w zakresie dystrybucji, kierowania działem sprzedaży, przygotowani są do pełnienia funkcji doradczych. Mogą również podejmować dalsze kierunkowe studia 2 stopnia lub podnosić kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Specjalność: Rachunkowość i podatki

Studenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu: rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non-profit, przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Posiadają umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Zgłębiają różne formy rozliczeń publicznoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i ich skutków dla funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Poznają organizację systemu rachunkowości, między innymi korzystając z programów komputerowych, odtwarzając na zajęciach środowisko informatyczne typowego biura rachunkowego. Uczą się reguł kontroli wewnętrznej i badania sprawozdań finansowych. Posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Absolwenci posiadają świadomość odpowiedzialności zawodowej. W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia.
Praktyczny charakter specjalności gwarantuje przygotowanie absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstw czy instytucji. Specjalność przeznaczona jest dla osób, które planują karierę zawodową w obszarach (na stanowiskach): prowadzenie własnego biura rachunkowego, samodzielny księgowy, główny księgowy, specjalista ds. księgowości, kontroler finansowy. Interesującym stanowiskiem pracy, na które będzie mógł aplikować absolwent jest analityk finansowy w dziale controlingu lub w banku. Studia na specjalności rachunkowość i podatki stanowią jednocześnie etap przygotowujący do ubiegania się, po zdobyciu doświadczenia praktycznego i zdaniu wymaganych egzaminów o uprawnienia biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego.