Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przygotowanie kadry do wykonywania zawodu ekonomisty oraz utworzenie możliwości kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym i praktycznym. Trwające trzy lata studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu teoretycznych podstaw mikroekonomii i makroekonomii, narzędzi (szczególnie matematycznych, analiza matematyczna, statystyka, ekonometria) stanowiących bazę zawodowego warsztatu ekonomisty, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty (technologia informacyjna, rachunkowość, analiza ekonomiczna), jak również z innych dyscyplin społecznych, pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (socjologia, zarządzanie, historia myśli ekonomicznej). Ponadto studenci nabywają wiedzę o wielu innych zagadnieniach, co pozwoli im na bardziej świadomy wybór kierunku studiów II stopnia, a osobom chcącym zakończyć naukę na poziomie licencjackim ułatwi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Wiedza ekonomiczna, którą nabywa absolwent tego kierunku, w ramach przedmiotów jest uzupełniana o umiejętności praktyczne nabywane w trakcie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych.
Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwenci są w pełni przygotowani do wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim wykonywania analiz ekonomicznych opartych na solidnej wiedzy ekonomicznej, umiejętnościach stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi. Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, a także w przedsiębiorstwach zagranicznych np. w obszarze Euroregionu Karpaty.
Absolwenci dysponują umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak: gromadzenie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, korzystanie z technik informatycznych. Władają również językami obcymi, co umożliwia im pracę z materiałami i w środowisku międzynarodowym.


Absolwent kierunku ekonomia otrzymuje gruntowną wiedzę obejmującą między innymi:

- ogólną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk społecznych oraz jej powiązaniach z innymi dziedzinami naukowymi,
- teorie ekonomiczne i pojęcia stosowane w naukach ekonomicznych,
- wiedzę z zakresu gospodarki rynkowej, przebiegu procesów globalizacji i integracji,
- wiedzę na temat powiązań pomiędzy podmiotami, instytucjami państwowymi działającymi w przestrzeni gospodarczej kraju oraz decyzji uczestników rynku jako podmiotów działających w strukturach społeczno-gospodarczych,
- znajomość metod statystycznych, technik i narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych w celu opisywania struktur społecznych i procesów zachodzących pomiędzy nimi,
- znajomość zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach, a także narzędzi i metod stosowanych w analizie ekonometrycznej,
- wiedzę dotyczącą podstawowych norm społecznych oraz reguł warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
- istotę przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości.
Ponadto absolwent w wyniku procesu kształcenia nabywa umiejętności m.in. w zakresie:
- obserwowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz dokonywania stosownych ocen,
- dostrzegania zmian w gospodarce oraz wykorzystywania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym,
- posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi wykorzystywanymi w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- podejmowania decyzji ekonomicznych w oparciu o analizę informacji pozyskanych od podmiotów gospodarczych oraz rynku,
- dobierania metod statystycznych i technik analizy ekonomicznej do konkretnych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie i instytucjach społecznych,
- prognozowania procesów i zjawisk społecznych oraz właściwego wykorzystania metod analizy ekonomicznej do oceny działalności podmiotów gospodarczych,
- posługiwania się przepisami prawa z zakresu działalności gospodarczej,
- analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ze względu na ich skutki społeczne, ekonomiczne, prawne, etyczne oraz środowiskowe,
- organizowania pracy własnej i grupy,
- oceniania sposobów zmniejszania ryzyka gospodarczego,
- wykonywania raportów zamierzeń i efektów zaplanowania działań gospodarczych,
- posługiwania się językiem obcym w zakresie ekonomii.
Absolwent kierunku ekonomia posiada także szereg kompetencji społecznych w zakresie:
- rozumienia potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
- wyznaczania kierunku własnego kształcenia,
- prawidłowej oceny ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
- uczestniczenia w opracowaniu projektów gospodarczych oraz myślenia w sposób przedsiębiorczy.


Planowane efekty kształcenia gwarantują absolwentowi posiadanie wiedzy, umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji społecznych w stopniu zapewniającym wywiązywanie się z obowiązków w branżach związanych z ekonomią, polityką gospodarczą, polityką społeczną, sektorem finansowym bądź prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Absolwenci kierunku ekonomia mogą podjąć pracę na stanowiskach specjalistycznych, operacyjnych bądź pomocniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Z pewnością odnajdą się między innymi w takich zawodach jak: menadżer, bankowiec, analityk finansowy, doradca ubezpieczeniowy, przedstawiciel handlowy czy księgowy. Wiele uwagi w trakcie studiów będzie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju Podkarpacia i ziemi sanockiej. Ziemia sanocka to obszar atrakcyjny pod względem turystycznym, ważny ośrodek gospodarczy, geopolitycznie usytuowany w obszarze przygranicznym, na styku z Ukrainą i Słowacją.
Absolwent kierunku ekonomia uzyska kwalifikacje, które dadzą mu możliwość aktywnego udziału w życiu publicznym oraz zdolność efektywnego poruszania się na rynku pracy. Przewidziane są praktyki zawodowe, w trakcie których student będzie mógł poznać sposób funkcjonowania instytucji publicznych oraz organizacji politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym. Studenci będą mieli też możliwość uczestniczenia w działalności naukowej uczelni, w konferencjach naukowych i różnych formach aktywności ukierunkowanej na poznanie teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Sanoka oraz zjawisk zachodzących w regionie m.in. w polityce regionalnej, w kontaktach międzyregionalnych. Studenci zapoznają się także ze strategią rozwoju regionu.
Absolwent uzyska niezbędny zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia z obszaru nauk społecznych.

Specjalność: Ekonomika i organizacja handlu:

Działalność handlowa i sprzedaż jest podstawą różnorakiej działalności gospodarczej. Organizacja handlu i sprzedaży obejmuje procesy dotyczące planowania, organizowania i kontrolowania pracy zespołów handlowców, pozyskiwania i utrzymywania relacji z pośrednikami i konsumentami, logistyki zaopatrzenia i dystrybucji. Osoby związane z handlem i sprzedażą powinny posiadać kompetencje w zakresie rozpoznawania zachowań nabywców, przygotowania oferty, dystrybucji oraz komunikowania się z odbiorcami.
Celem specjalności jest kształcenie specjalistów – menadżerów, osób zarządzających zespołami sprzedażowymi, kierowników działów handlowych, menadżerów sprzedaży, osób, które zatrudniają sprzedawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Studenci specjalności uzyskują umiejętności praktyczne związane z organizacją handlu i sprzedaży przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego.
Absolwenci wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na organizowanie handlu i sprzedaży, kierowanie procesami sprzedaży i nadzorowanie działu handlowego. Dysponują nowoczesną wiedzą na temat podstawowych procesów biznesowych, metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w organizacji handlu i sprzedaży. Posiadają umiejętności rozpoznawania i definiowania problemów decyzyjnych i badawczych, określania potrzeb informacyjnych, analizy informacji marketingowej, rozpoznawania potrzeb nabywców, przygotowywania oferty, komunikowania się z odbiorcami. Posiadają umiejętności podejmowania decyzji w obszarze organizacji handlu i sprzedaży. Są przygotowani do kierowania i pracy w zespołach związanych z działalnością handlową przedsiębiorstwa. Mają świadomość znaczenia i umiejętność wykorzystywania własnej kreatywności i innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia efektywności handlu i sprzedaży.
Absolwenci tej specjalności znajdują głównie zatrudnienie na stanowiskach związanych z obrotem i sprzedażą towarów i usług w różnego typu przedsiębiorstwach oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą pełnić średnie i wyższe funkcje w przedsiębiorstwach w zakresie dystrybucji, kierowania działem sprzedaży, przygotowani są do pełnienia funkcji doradczych. Mogą również podejmować dalsze kierunkowe studia 2. stopnia lub podnosić kwalifikacje na studiach podyplomowych.
Przedmioty specjalizacyjne: marketing personalny, analiza rynku konkurencji, analiza satysfakcji konsumentów, ekonomika handlu, organizacja sprzedaży, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji, zarządzanie jakością w handlu.

Specjalność: Rachunkowość i podatki

Studenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu: rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non-profit, przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Posiadają umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Zgłębiają różne formy rozliczeń publicznoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych i ich skutków dla funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Poznają organizację systemu rachunkowości, między innymi korzystając z programów komputerowych, odtwarzając na zajęciach środowisko informatyczne typowego biura rachunkowego. Uczą się reguł kontroli wewnętrznej i badania sprawozdań finansowych. Posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Absolwenci posiadają świadomość odpowiedzialności zawodowej. W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia.
Praktyczny charakter specjalności gwarantuje przygotowanie absolwenta do pracy niemal w każdym typie przedsiębiorstw czy instytucji. Specjalność przeznaczona jest dla osób, które planują karierę zawodową w obszarach (na stanowiskach): prowadzenie własnego biura rachunkowego, samodzielny księgowy, główny księgowy, specjalista ds. księgowości, kontroler finansowy. Interesującym stanowiskiem pracy, na które będzie mógł aplikować absolwent jest analityk finansowy w dziale controlingu lub w banku. Studia na specjalności rachunkowość i podatki stanowią jednocześnie etap przygotowujący do ubiegania się, po zdobyciu doświadczenia praktycznego i zdaniu wymaganych egzaminów o uprawnienia biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego.

Studia II stopnia

Głównym celem kształcenia na kierunku ekonomia studiów II stopnia jest przygotowanie kadry do wykonywania zawodu ekonomisty oraz utworzenie możliwości kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym i praktycznym. Dodatkowo studia służą pogłębieniu wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia, przekazaniu praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, nabyciu umiejętności efektywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej oraz kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i rozbudzanie potrzeby kształcenia ustawicznego.


Studia koncentrują się na:
- przekazaniu praktycznej wiedzy kierunkowej,
- posługiwaniu się różnymi technikami pozyskiwania danych i metodami ich analizy,
- nabyciu umiejętności oceniania oraz interpretowania zjawisk gospodarczych i społecznych,
- kształtowania umiejętności wyciągania wniosków, formułowania sądów oraz sporządzania ekspertyz,
- kształtowania umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych, także w warunkach stresu i pod presją czasu,
- przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz efektywnego pozyskiwania środków finansowych na jej rozpoczęcie,
- wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia oraz kształtowania postaw innowacyjnych i kreatywnych.


Studia II stopnia na kierunku ekonomia posiadają profil praktyczny, trwają dwa lata (cztery semestry) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister. Pozwalają osobom podejmującym studia zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Umożliwiają poznanie i doskonalenie własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności do skutecznego oddziaływania na posiadane zasoby. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej.


Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w sferze gospodarki zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi podjąć pracę na różnorodnych stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów oraz realizację różnorodnych zadań w szeroko rozumianym sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych, w organizacjach pozarządowych oraz różnego typu przedsiębiorstwach.


Absolwent kierunku ekonomia uzyska kwalifikacje, które dadzą mu możliwość aktywnego udziału w życiu publicznym oraz zdolność efektywnego poruszania się na rynku pracy. Przewidziane są praktyki zawodowe, w trakcie których student będzie mógł poznać sposób funkcjonowania instytucji publicznych oraz organizacji gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym. Studenci będą mieli też możliwość uczestniczenia w działalności naukowej uczelni, w konferencjach naukowych i różnych formach aktywności ukierunkowanej na poznanie teoretyczne i praktyczne zjawisk zachodzących w regionie. Absolwent nabędzie ponadto umiejętność posługiwania się językami obcymi z zakresu problematyki ekonomicznej. Absolwent uzyska niezbędny zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia z obszaru nauk społecznych.