Studiuj bezpłatnie:

 • z maturą kształć się na studiach I stopnia (licencjat)
  z licencjatem podnoś kwalifikacje na studiach II stopnia

Zdobywaj wiedzę potrzebną do działania w obszarach:

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego
  (przygotowanie do służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojsku Polskim oraz pracy w ratownictwie medycznym, GOPR)
 • zarządzania kryzysowego
  (przygotowanie do pracy w wydziałach bezpieczeństwa organów i instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz w firmach i instytucjach publicznych na stanowiskach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego, ekologicznego itp.)

Studiując w Sanoku uzyskasz także, poza wiedzą potrzebną do pracy w służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, możliwość:

 • uzyskania uprawnień detektywa (studia I stopnia) 
 • przygotowania do egzaminu z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (studia I stopnia) 
 • przygotowania do procedury naboru w służbach mundurowychCzęść budynków należąca obecnie do Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, zlokalizowana przy ul. Mickiewicza, od samego początku ich powstania związana była ze służbami mundurowymi. Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej znajdowały się tam koszary 45. Pułku Piechoty armii austro-węgierskiej, potem odrodzonego Wojska Polskiego – 2. Pułk Strzelców Podhalańskich, Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

pobrane.png 45. Galicyjski Pułk Piechoty
(Galizisches Infanterie Regiment „Erzherzog Joseph Ferdinand” Nr. 45)

WIERNI TRADYCJI HISTORIA 2. PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH  (2PSP) 1918-1939

Początki formowania 2. Pułku Strzelców Podhalańskich sięgają jesieni 1918 roku, kiedy to na bazie kadr zdeorganizowanego w Bochni austro-węgierskiego 32. Pułku Obrony Krajowej powstaje polski pułk, który następnie przemianowany zostaje na I batalion 2. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, z istniejących pododdziałów z Bochni, Nowego Targu i z Nowego Sącza. Po przeniesieniu I batalionu do Sanoka, powstają jeszcze dwa kolejne bataliony.


Prawie od samego początku niepodległości „Podhalanie” toczyli ciężkie walki najpierw z Ukraińcami, a następnie z Armią Czerwoną, wchodząc w skład Pierwszej Brygady Górskiej. W trakcie toczących się walk zginęło 141 żołnierzy, a kolejnych dwustu zmarło w szpitalach lub zaginęło. Pod koniec 1920 roku pułk dotarł do Sanoka. Za swoje zasługi w wojnie 1918-1920 wielu żołnierzy uhonorowano najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Wśród piechurów znalazło się 36 odznaczonych Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari V Klasy, a 369 żołnierzy otrzymało Krzyże Walecznych.


W Sanoku 2. Pułk Strzelców Podhalańskich stacjonował do wybuchu drugiej wojny światowej. Miejscem koszarowania żołnierzy trzech batalionów były obiekty znajdujące się przy ulicach Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza oraz w Olchowcach (obecna dzielnica Sanoka).
Przez cały okres międzywojenny „Podhalanie” brali aktywny udział w życiu Sanoka, uczestniczyli w uroczystościach państwowych i w życiu kulturalnym. Pułk pełnił również funkcje wychowawczą kształtując poczucie patriotyzmu zarówno wśród mieszkańców jak i żołnierzy.


Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku pułk, jako część 22. Dywizji Górskiej, działał w ramach Armii Kraków tocząc ciężkie boje z Niemcami do 22 września, kiedy na drodze Tarnogród - Sieniawa zakończył swój szklak bojowy. Wrześniowa klęska nie oznaczała złożenia broni dla wszystkich żołnierzy. Niektórzy z nich, tacy jak ppor. Edward Łabno, walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie służąc w polskiej Pierwszej Dywizji Pancernej, czy Franciszek Malik cichociemny Piorun 2 zdobywca budynku Małej Pasty podczas powstania warszawskiego 1944 roku. Po drugiej wojnie światowej tradycje wojsk podhalańskich kultywuje 21 Brygada Strzelców Podhalańskich.

pulk.jpgOdznaka 2. PSP w Sanoku, święto pułkowe 1936 r.

Po zakończeniu II wojny światowej w obiektach przy ul. Mickiewicza miały swoją siedzibę Wojska Ochrony Pogranicza, m.in. batalion WOP, później utworzono placówkę zwiadu i kompanie odwodową  podlegającą Karpackiej Brygadzie WOP z siedziba w Nowym Sączu. 

od3.jpg

Emblemat Dowództwa WOP i Karpackiej Brygady WOP

 

W roku 1991 w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pogranicza powstała Straż Graniczna. W Sanoku funkcjonowała samodzielna kompania odwodowa SG i grupa operacyjnego rozpoznania. Aktualnie tradycje mundurowe kontynuuje powstała w roku 2008 Placówka Straży Granicznej będąca częścią  Bieszczadzkiego Oddziału SG z siedzibą w Przemyślu. 

odznaki.jpgEmblemat Straży Granicznej, Bieszczadzkiego Oddziału SG, zdjęcie Placówki SG w Sanoku

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne odnosi się bezpośrednio do różnorodnych zagrożeń występujących aktualnie i mogących pojawić się w przyszłości, a dotyczących:

 • przestępczości kryminalnej obejmującej zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia na skutek naruszenia prawa, a w szczególności zorganizowanej przestępczości,
 • przestępczości transgranicznej obejmującej zarówno przemyt towarów np. narkotyków i ludzi,
 • zagrożeń zamachami terrorystycznymi mającymi na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie określonego zachowania,
 • cyberzagrożeń związanych z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza internetu przez obywateli, instytucje samorządowe i państwowe,
 • awarii, katastrof technicznych (w przemyśle, w transporcie, w budownictwie itp.),
 • katastrof ekologicznych związanych z awariami, katastrofami technicznymi,
 • zmian klimatycznych skutkujących wzrostem występowania gwałtownych i silnych zjawisk atmosferycznych zagrażających życiu i zdrowiu obywateli,
 •  zagrożeń energetycznych związanych z dostępem do paliw, źródeł energii  i jej nośników i eksploatacją złóż kopalin.

Jakość kształcenia naszego kierunku zapewnia doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, reprezentująca szeroki wachlarz specjalności, wśród których znajdują się pracownicy z długoletnim stażem służby w: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, w siłach zbrojnych RP i profesjonaliści z zakresu zarządzania kryzysowego z doświadczeniem w zarządzaniu w instytucjach administracji rządowej i samorządowej.


Głównym celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie nauk o bezpieczeństwie i innych pokrewnych dyscyplinach naukowych w integralnym związku z kształtowaniem świadomości obywatelskiej i europejskiej, w poczuciu łączności naszego państwa ze zintegrowaną Europą w aspekcie politycznym i społeczno-gospodarczym w oparciu o system wspólnych podstawowych wartości. Ponadto, założeniem kształcenia jest rozumienie ogólnych procesów cywilizacyjno-rozwojowych zachodzących w świecie, Europie i w naszym kraju, a w tym kontekście – uświadomienie i rozumienie nowych wyzwań, jakie niesie ów rozwój, co z kolei zakłada umiejętność zajmowania odpowiednich postaw wobec nowych zjawisk.
W programie zajęć znajdują się przedmioty umożliwiające studentowi pozyskanie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych, bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania służb porządku publicznego - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, wybranych czynności policyjnych, podmiotów ratowniczych np. GOPR. Student pozna historię znaczących konfliktów zbrojnych i działań służb specjalnych, a ponadto dowie się więcej na temat aktualnej sytuacji na świecie dotyczącej zagrożeń w dziedzinie spraw gospodarczych, społecznych, konfliktów międzynarodowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru, metodami zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi w budownictwie. Podczas zajęć wykorzystywane zostaną specjalistyczne programy informatyczne do symulacji ewakuacji ludzi z płonących obiektów i rozprzestrzeniania się ognia w budynkach jak również do prognozowania stref niebezpiecznych w wyniku uwolnienia substancji chemicznych.

Mamy dla Ciebie doskonałe warunki do nauki i spędzania czasu wolnego.
Nasze Centrum Sportowo-Dydaktyczne to nowoczesna, w pełni wyposażona, pełnowymiarowa hala sportowa z zapleczem i widownią, sala fitness, sala rehabilitacyjna oraz siłownia. Dodatkowo Centrum posiada reprezentacyjną aulę wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Hala sportowa składa się z pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią parkietową oraz pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Widownia może pomieścić około 300 osób. Hala służy nie tylko studentom Uczelni, ale także jest miejscem rozgrywania licznych turniejów wielu dyscyplin oraz rozgrywek ligowych. Z hali Centrum Sportowo-Dydaktycznego korzystają m.in. siatkarze pierwszoligowego TSV Sanok, ekstraligowi unihokeiści „Wilki Sanok”.

hala.jpg       Hala sportowo-widowiskowa, siłownia

Posiadamy profesjonalnie wyposażone laboratoria, sale ćwiczeń, sale do zajęć praktycznych, sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.

Planujemy rozbudowę bazy szkoleniowej o m.in.  salę ćwiczeń – wyposażoną w trenażer laserowy do komputerowej symulacji strzelań oraz strzelnicę na broń pneumatyczną.

W trakcie nauki planujemy  zajęcia na strzelnicach otwartych i zamkniętych w  Lesku, Rymanowie  i  Nowym  Łupkowie.

                                      strzelnica.jpg

Strzelnice w Rymanowie i Nowym Łupkowie

W ramach kierunku działa Koło Naukowe Bezpieczeństwa „CUSTODIA”. Jego działalność skupia się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie i podejmuje działania mające na celu uświadomienia innym ważność tego zagadnienia. Koło dąży również do rozwoju współpracy naukowej z innymi organizacjami oraz zachęcania  członków koła oraz studentów do podejmowania działalności naukowo-badawczej i publicystycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.