Charakterystyka profilu absolwenta kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ  

Absolwent posiada kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią do prowadzenia:

-  zajęć dydaktycznych i w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej
-  zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych
-  zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym
-  działalności muzycznej w instytucjach kultury
-  działalności w prowadzeniu i obsłudze imprez muzycznych
-  animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
Absolwent posiada określoną programem studiów licencjackich wiedzę i umiejętności muzyczne i pedagogiczne oraz zasób ogólnej wiedzy humanistycznej.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.